Untitled-1Jan Crawford~Shiny~Pretty in PinkMichael Wood~Shiny~Ford Model TRoger Patterson~Shiny~DecorationRamona Hammerly~Shiny~Wet Bull KelpStephen Frye~Shiny~Sentimental JourneyMarilyn Hektner~Shiny~Dakota PropMurphy Hektner~Shiny~International